Basubaral Management Committee

S.No. Name Position
1 Shri Suresh Chandra Parashri Patron
2 Shri Satyendra Prakash Goyal President
3 Shri Vedprakash Sharma Vice President
4 Shri Kamlesh Kumar Mittal Secretary
5 Shri Murli Goyal Assistant Manager
6 Dr. Anil Kumar Garg Cashier
7 Shri Munnoo Singh Principal
8 Shri Rajesh Tandon (Legislativ) Auditor
9 Shri Shrat Kumar Gupta (CA) Member
10 Shri Anil Kumar Agarwal Member
11 Shri Prem Kumar Gupta Member
12 Dr. Ajay Kumar Agarwal Member
13 Dr. Naval Kishore Gupta Member
14 Shri Subhash Chandra Agarwal Member
15 Shri Harishchandra Agarwal Member
16 Shri Ramnarayan Agarwal Member
17 Shri Mahesh Chandra Agarwal Member
18 Shri Rajesh Gupta Member
19 Dr. Pawan Agarwal Member
20 Shri Atul Khandelwal Member
21 Dr. Suryakant Sharma Member
22 Shri Rakesh Sharma Member